ANUNŢ pentru ocuparea postului de bibliotecar, studii superioare, debutant, din cadrul Bibliotecii Jud. „IA Bassarabescu”

Biblioteca Judeţeană ”I.A. Bassarabescu” Giurgiu   organizează  concursul  pentru  ocuparea   funcției  contractuale  de bibliotecar, S, debutant.

 Condiţii:

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul ştiinţelor sociale;
 • cunoştinţe temeinice de utilizare a computerului, în special abilităţi în domeniul tehnoredactării;
 • vechime: -;

Bibliografia:

 • Legea nr. 477/2004 – privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
 • Legea nr. 334/2002 – republicată – Legea bibliotecilor;
 • Legea 53/2003 – republicată – Codul Muncii;
 • Legea 22/1969 – privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor;
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare al bibliotecii.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 • cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;
 • copia actului de identitate;
 • copia diplomei de licenţă;
 • copia carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor;
 • un dosar cu probe de tehnoredactare(propunerea unei coperte de revistă literară şi a uneia de carte de literatură, o pagină şi un mijloc de revistă);
 • cazierul judiciar;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare (trebuie să conţină în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii);
 • curriculum vitae.

La depunerea dosarului vor fi prezentate şi în original (actul de identitate, diploma de licenţă, certificatul, permisul european şi carnetul de muncă) în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Candidatii trebuie să mai indeplineasca si urmatoarele conditii :
– cetățenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
– cunoasterea  limbii române, scris si vorbit;
– varsta minima reglementata de prevederile legale;
– capacitate deplina de exercitiu;
– stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
– îndeplineşte condiţiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
– nu a fost condamnată definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Dosarele se depun în termen de 10 zile lucrătoare  de la data afişării anunţului, respectiv până la data de  31.10.2017 ora 16,00 la secretariatul instituţiei.

Informaţii suplimentare  la tel.  0246212346, compartimentul de resurse umane, d-na Tălpeanu Tudora.

Concursul pentru ocuparea postului contractual de bibliotecar, studii superioare, debutant va avea loc în data de 08.11.2017, ora 10,00 – proba scrisă, și în data de 14.11.2017, ora 10,00 – interviul, la sediul bibliotecii din str. Bucureşti, nr. 53, mun. Giurgiu, judeţul Giurgiu.

 

MANAGER,

Dan Alexandru Mucenic

 

 

 

BIBLIOGRAFIA

 

 • Legea nr. 477/2004 – privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
 • Legea nr. 334/2002 – republicată – Legea bibliotecilor;
 • Legea 53/2003 – republicată – Codul Muncii;
 • Legea 22/1969 – privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor;
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare al bibliotecii.
Share Button

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Enter Captcha Here : *

Reload Image